مشکل اجرا نشدن لانچر launcher بعد از کلیک روی آن

بستن